fbpx

Settlement of Overdue Social Insurance Contribution Debts

Για τα ελληνικά

The Ministry of Labour, Social Security and Welfare announced that the 2021 law about the Settlement of Overdue Social Insurance Contributions (Amendment no. 2 of Law 102(I)/2021) has been put into force. Employers and self-employed persons who owe social insurance contributions, both to the Social Insurance Fund and to the other social insurance funds that are responsible for collecting contributions, will be able to submit applications to pay off overdue social insurance contributions in instalments, as follows:

 • The applications have been posted on the Social Security Services’ website and will have to be submitted electronically at https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/LxpWeb/ by 20th September 2021.
 • In the framework of the regulation, employers and self-employed persons can settle their overdue debts at the latest in 54 equal monthly instalments. If they choose to pay in less than 54 instalments, they will benefit from a corresponding reduction in the additional fee which can be up to 27%. In case the applicant chooses to pay the contributions owed in a lump sum, he/it will be released from the obligation to pay the entire additional fee that was imposed in relation to these contributions.
 • For employers, overdue debts are considered to be debts up to and including March of 2021 and, for self-employed persons, debts up to the fourth quarter of 2020 (Q4/2020).
 • For the settlement arrangement to be valid, all current contributions will have to be paid on time in addition to the monthly instalments, i.e., for employers, contributions from the month April 2021 and afterwards and, for the self-employed, from the first quarter of 2021 (Q1/2021) and afterwards.
 • In the event that one instalment is paid late, it can either be paid with the next instalment, or its value can be distributed equally over the remaining instalments.
 • In the event that the current contributions are not paid punctually and/or the payment of an instalment is delayed beyond three months, including the month in which this had to be paid, the arrangement shall be CANCELLED.
 • If an amount higher than the specified instalment is paid in any month of the arrangement, this will be taken into account either for repayment of subsequent instalments or for earlier repayment of the total debt so that the applicant can benefit from a greater reduction of the additional fee.
 • If your application is approved, you must submit the declaration of acceptance which will be sent to you with the letter of approval duly completed within 15 days of receiving the notification of the decision. Please note that the letter of approval that you will be sent will include a statement of the amounts you owe and the amount of the monthly instalment.
 • The first instalment may be paid simultaneously with the delivery of the declaration of acceptance of the approved arrangement or at the latest by the last day of the month in which the declaration of acceptance of the approved arrangement is being submitted, while each of the remaining instalments is to be paid no later than the last day month to which it corresponds.
 • A necessary condition for approval of the application submitted by an employer is that the wage/salary and contribution statements (Form 2-002) have been submitted for the months of the contributions included in the settlement arrangement. Otherwise, the application will be rejected.
 • At the same time, if debtors join the above settlement scheme and for as long as this lasts, the Social Insurance Services will not take legal action against them and in case criminal prosecutions have been filed against them, these may be suspended with the approval of the Attorney General of the Republic. Also, for all persons who have terms of imprisonment or arrest warrants pending against them, these may be suspended following relevant actions by the Attorney General of the Republic.

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Κοινωνικών Εισφορών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021 (N.102(Ι)/2021). Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών ως πιο κάτω:

 • Οι αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/LxpWeb/ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο της Ρύθμισης να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους. Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές εφάπαξ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε αναφορικά με τις εισφορές αυτές.
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές θεωρούνται, για μεν τους εργοδότες, οφειλές μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 και για δε τους αυτοτελώς εργαζόμενους, οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (Τ4/2020).
 • Για να ισχύει η ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλλονται εκτός από τη μηνιαία δόση εμπρόθεσμα και όλες οι τρέχουσες εισφορές, δηλαδή για εργοδότες εισφορές από το μήνα Απρίλιο του 2021 και μετά και για αυτοτελώς εργαζόμενους από το πρώτο τρίμηνο του 2021 (Τ1/2021) και μετά.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης μίας δόσης , αυτή μπορεί είτε να εξοφληθεί με την επόμενη δόση, είτε το πόσο που της αναλογεί να κατανεμηθεί ισόποσα στις δόσεις που απομένουν.
 • Σε περίπτωση παράληψης έγκαιρης πληρωμής τρεχουσών εισφορών ή / και καθυστέρησης καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών, περιλαμβανομένου του μηνός μέσα στον οποίο αυτή όφειλε να καταβληθεί, η ρύθμιση ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
 • Σε περίπτωση που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε μήνα της ρύθμισης ποσό μεγαλύτερο της καθορισμένης δόσης, αυτό θα ληφθεί υπόψη είτε για εξόφληση επόμενων δόσεων, είτε για εξόφληση ενωρίτερα της συνολικής οφειλής με συνέπεια ο αιτητής να επωφεληθεί μεγαλύτερης μείωσης του πρόσθετου τέλους.
 • Στην περίπτωση που η αίτηση σας εγκριθεί, θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της γνωστοποίησης της απόφασης, να υποβάλετε δεόντως συμπληρωμένη τη δήλωση αποδοχής η οποία θα σας αποσταλεί με την επιστολή έγκρισης. Σημειώνεται ότι με την επιστολή έγκρισης σας αποστέλλεται κατάσταση των ποσών που οφείλετε και το ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί ταυτόχρονα με την παράδοση της δήλωσης αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης ή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης ενώ κάθε μία από τις υπόλοιπες δόσεις καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο αντιστοιχεί.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκριση της αίτησης που υποβάλλεται από εργοδότη, είναι να έχουν προσκομιστεί οι Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο 2-002) για τους μήνες εισφορών που εντάσσονται στη ρύθμιση. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται.
 • Παράλληλα, εάν οφειλέτες ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δυνατό να αναστέλλονται με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επίσης, για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα αυτά δυνατό να αναστέλλονται μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Our team is always at your disposal for any queries you may have.